Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

5591 9e97 500

August 22 2019

8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viabrianmay brianmay
4889 e460 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaredhairwitch redhairwitch
5500 a2fc 500
Reposted bygorkyredshadowhormezarudoscibambalamyougurtwaycornis

August 21 2019

6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
Reposted frombluuu bluuu viahereyes hereyes
7310 0f5c
Reposted fromambermoon ambermoon viajustmine justmine
6813 d652 500
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahereyes hereyes
4639 9ad2 500
Reposted byhereyesgreywolfmyszkaminniewalkthemoonKuishiilovegreen

August 20 2019

4472 ea35 500
Tyle razy przegrać, by wygrać raz, by poczuć smak tego słodkiego zwycięstwa, które ma Twoje imię. Wywalczyłam sobie Ciebie kochanie, wywalczyłam. Bo życie wielokrotnie udowadniało mi, że nie powinnam wierzyć w miłość ale ja zawsze czułam, że gdzieś tam jesteś. Doczekałam się chwili, kiedy trzymam cię w ramionach i czuję się Twoja...Nie pytaj, ile o tym nocami marzyłam...
Reposted bykindofnightmare kindofnightmare

August 18 2019

2966 aac0 500
Reposted byhash hash
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viaevanescence evanescence

August 17 2019

9834 1841 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakotfica kotfica
Reposted fromshakeme shakeme viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl