Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

5275 5ea5 500
Reposted fromsometimes sometimes viamoai moai
8467 0c1b
Reposted fromsherryleblanc sherryleblanc viamoai moai

August 03 2018

0170 014c 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viajajebie jajebie
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 02 2018

6690 5a96 500

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 via4777727772 4777727772
5465 4289
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

July 31 2018

7331 64e0 500
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued

July 30 2018

1221 8920 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMezame Mezame

July 29 2018

Nigdy nie rezygnuj z tego, co kochasz. Kochaj to mocno i choćby na przekór. Czyń tak, aby to była miłość szczęśliwa. Nie wmawiaj sobie, że nie potrafisz albo że szczęście nie ma sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl