Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

9115 3025 500
Reposted fromenn0 enn0 viaredhairwitch redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viaredhairwitch redhairwitch
6690 f331
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
9601 d00a 500
pęka mi serce 
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued

January 20 2020

9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted bydysjuxnokturnalaurinkolaparisienneheavencanwaitcontigofreewaymydiscoveryguerrieracathilliuminmybetterworldupintheskyja-sowaCeluiQuiEstAimewishinyousleepingsicknessblackheartgirl
8275 a10f
Reposted fromkarahippie karahippie viabrianmay brianmay
5819 963b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapoolun poolun
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viapoolun poolun
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viaMezame Mezame

January 19 2020

Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viajustmine justmine
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola viajustmine justmine
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamysweetheartt mysweetheartt
8578 cf2a
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay
2829 83c0
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl