Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Chciałabym zobaczyć świat, który podaje rękę, a nie depcze. Chciałabym uwierzyć w człowieka, który dźwiga, a nie odwraca wzrok. Chciałabym dostrzec relacje, które budują a nie niszczą. Tak, właśnie taka mogłaby być prawdziwa magia świąt...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

December 09 2019

2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viahereyes hereyes
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viahereyes hereyes
7791 1982 500
M. Szczygieł, "Projekt: prawda"
Reposted fromciarka ciarka viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viajustmine justmine

December 08 2019

8846 dd5e 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viainvisibile invisibile
1576 94f8 500
7702 ae76
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viaavooid avooid
6311 1548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
8446 ce77 500
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
6485 1f79 500
Reposted frompunisher punisher viaredhairwitch redhairwitch
3179 64e1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viablackatlass blackatlass
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaMezame Mezame
Nie da się złamać tego, kto żyje bez lęku. Ten, kto żyje w lęku, jest złamany, jeszcze zanim zacznie żyć.
— James Frey- "Milion Małych Kawałków."
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl